img

خروجی با فرمت اس وی جی

خروجی با فرمت اس وی جی

2023-05-21 11:11:04
 687

img

در حال حاضر جدیدترین نسخه های آدوس و نستگار و ثلثین، دارای خروجی اس وی جی هستند

ان شاءالله در آینده این خروجی به  فونتیا هم اضافه میشود

این نوع فرمت به راحتی در کرل درا و ایلوستراتور قابل ویرایش است و کیفیت وکتور دارد و در کارهای بزرگ  و برشکاری لیزری استفاده زیادی از آن می شود

نظرها

تگها :