img

خروجی با فرمت اس وی جی

خروجی با فرمت اس وی جی

2023-05-21 11:11:04
 24

img

ان شاءالله در آینده نزدیک این خروجی به نستگار و ثلثین و فونتیا هم اضافه میشود

این نوع فرمت به راحتی در کرل درا و ایلوستراتور قابل ویرایش است و کیفیت وکتور دارد و در کارهای بزرگ  و برشکاری لیزری استفاده زیادی از آن می شود

نظرها

تگها :